K2 Auto jak nowe

Regulamin loterii promocyjnej
„K2 - Auto od nowa” 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1Organizatorem loterii promocyjnej „K2 – Auto od nowa” (dalej „Loteria”) jest Melle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, miejscowość Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, wpis do KRS nr 0000270668, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 622 262 29 75 (dalej „Organizator”).
  2. 1.2Loteria trwa od 10.03.2015 r. do 01.03.2017 r.
  3. 1.3 Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup produktów marki K2 , nabytych w okresie od 10.03.2015 r. do 31.12.2016 r. (dalej „Produkty promocyjne”).
  4. 1.4 Loteria organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. 1.5 Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.), niniejszego regulaminu oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu.

 2. Warunki uczestnictwa
  1. 2.1Produkty objęte Loterią to wszystkie produkty marki K2 (dalej „Produkty Promocyjne”). Przez produkt marki K2 rozumie się produkt opatrzony logotypem K2 Auto jak nowe lub jedną z wersji tego logotypu, wskazaną w załączniku nr 1 do regulaminu.
  2. 2.2Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Polski lub przebywających w okresie trwania Loterii na terytorium Polski, które posiadają adres do doręczeń na terytorium Polski, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Producenta, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  3. 2.3Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest łączne spełnienie następujących warunków:
   1. a)nabycie w dniach od 10.03.2015 r. do 31.12.2016 r. Produktu Promocyjnego przez Uczestnika,
   2. b)dokonanie przez Uczestnika w dniach od 10.03.2015 r. do 31.12.2016r., jednak nie wcześniej niż po nabyciu Produktu Promocyjnego, zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, poprzez rejestrację na stronie internetowej Organizatora (www.konkurs.k2.com.pl),
   3. c)zachowanie oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego wraz z dowodem zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury VAT. Przez oryginalne opakowanie produktu, rozumie się zarówno podstawowe opakowanie produktu (np. tuba, puszka) lub kartonowe opakowanie jednostkowe, w którym umieszczony jest produkt, opatrzone kodem kreskowym.
  4. 2.4Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii może być dokonane za pomocą strony internetowej, zlokalizowanej pod adresem www.konkurs.k2.com.pl (dalej „Strona WWW Loterii”), przez podanie w formularzu zgłoszeniowym:
   • adresu email wraz z akceptacją zgodny na jego przetwarzanie przez Organizatora w celu wysłania informacji handlowych Organizatora,
   • imienia,
   • nazwiska,
   • numeru telefonu komórkowego Uczestnika,
   • nazwy produktu wraz z kodem kreskowym produktu,
   • daty zakupu,
   • numeru dowodu zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury VAT

   Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnikowi nadany zostanie indywidualny, niepowtarzalny numer zgłoszenia. Otrzyma on również indywidualny login i hasło do swojego konta na stronie loterii www.konkurs.k2.com.pl. Po zalogowaniu na stronie www.konkurs.k2.com.pl Uczestnik będzie miał dostęp do swoich danych.

  5. 2.5W Loterii uwzględniane są jedynie zgłoszenia dokonane poprzez Stronę WWW Loterii, jeżeli zawierają prawidłowe dane Uczestnika, o których mowa w punkcie 2.4.Numer telefonu Uczestnika, o którym mowa w punkcie 2.4., wykorzystany będzie tylko i wyłącznie w celu poinformowania o wygranej w Loterii.
  6. 2.6Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń uczestnictwa w Loterii pod warunkiem, że każde Zgłoszenie dotyczy pojedynczego produktu marki K2, którego zakup potwierdzony jest odrębnym dokumentem zakupu podanym w punkcie 2.3. podpunkt c. Każde prawidłowe Zgłoszenie oznacza jedną szansę w losowaniu Nagród (jeden los). W przypadku wylosowania nagród określonych w punkcie 4.1, Uczestnik ma obowiązek przedstawić Organizatorowi, na każde jego żądanie, dowód zakupu Produktu Promocyjnego w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT, oraz oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego, którego kod kreskowy i nazwę podano w zgłoszeniu. Jeden dokument potwierdzający zakup w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, uprawnia do dodania jednego zgłoszenia w loterii. Dokument zakupu zawierający więcej niż jedną sztukę produktu promocyjnego, może być wykorzystany wyłącznie w celu dodania jednego zgłoszenia w loterii.
  7. 2.7Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii mogą być przesyłane od dnia 10.03.2015 r. od godziny 00:00 do dnia 31.12.2016 roku, do godziny 23:59. O zachowaniu tego terminu decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia poprzez przez system teleinformatyczny Organizatora.
  8. 2.8Każde zgłoszenie uczestnictwa w Loterii otrzymuje indywidualny, niepowtarzalny Numer Zgłoszenia, dostarczony za pomocą poczty elektronicznej na adres email podany przy rejestracji, który należy zachować w celu weryfikacji wyników Loterii.
  9. 2.9Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Loterii.
  10. 2.10Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w sklepach motoryzacyjnych, sieciach handlowych, sklepach internetowych oraz u innych podmiotów posiadających takowe w sprzedaży.

 3. Nagrody w Loterii
  1. 3.1Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi  41 111 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście złotych). Na podaną wartość składają się : samochód osobowy Skoda Citigo oraz zestaw kosmetyków K2 o którym mowa w punkcie 3.2.a.
  2. 3.2W Loterii przewidziano:
   1. a)1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w postaci samochodu osobowego Skoda Citigo 1.0 MPI oraz firmowego zestawu kosmetyków samochodowych K2. Łączna wartość Nagrody Głównej po uwzględnieniu zaliczki na podatek dochodowy od nagrody, wynosi 41 111 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście złotych), w tym : samochód osobowy Skoda Citigo – 36 600 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześć set złotych), zestaw kosmetyków samochodowych K2 – 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych), nagroda pieniężna o wartości 4 111 zł (słownie: cztery tysiące sto jedenaście złotych), która nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie zaliczki na podatek dochodowy od nagrody.
  3. 3.3Nagroda główna wydana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  4. 3.4Laureat Loterii nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
  5. 3.5Laureatowi Loterii nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
  6. 3.6Laureat Nagrody Głównej wyraża zgodę na prezentację swojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania w materiałach promocyjnych Organizatora informujących o wynikach Loterii. Laureat Nagrody Głównej wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku ( w formie zdjęcia wykonanego podczas wręczania nagród ) na stronie internetowej Organizatora oraz we wszelkich materiałach informacyjnych Organizatora, informujących o wynikach Loterii.

 4. Zasady przyznawania nagród w Loterii
  1. 4.1W ramach Loterii odbędzie się 1 (jedno) losowanie Nagrody Głównej.
  2. 4.2Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się 10.01.2017 r. w siedzibie Organizatora. W losowaniu zostanie wyłoniony 1 (jeden) laureat Nagrody Głównej oraz 1 (jeden) uczestnik, który zostanie umieszczony na liście rezerwowej laureatów Nagrody Głównej. W losowaniu uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, zarejestrowane przez Organizatora w okresie od 10.03.2015 r. do 31.12.2016 r.
  3. 4.3Laureat Nagrody Głównej oraz uczestnik, który zostanie umieszczony na liście rezerwowej laureatów Nagrody Głównej, wyłoniony będzie poprzez ręczne wylosowanie papierowego kuponu zawierającego unikalny numer zgłoszenia do Loterii. Kupon losowany będzie z puli wszystkich zgłoszeń do Loterii, których numery zostaną wydrukowane na papierowych kuponach i wezmą udział w losowaniu. W drodze losowania w pierwszej kolejności wylosowany zostanie Laureat Nagrody Głównej, a następnie 1 (jeden) uczestnik, który zostanie umieszczony na liście rezerwowej laureatów Nagrody Głównej.
  4. 4.4Szczegółowe terminy losowań, kwalifikacji zgłoszeń do losowania i wysyłki nagród.
   LP Rodzaj losowania Zakres zgłoszeń kwalifikujących się do losowania Data losowania Termin publikacji wyników Termin powiadomienia Laureata Termin wydania nagród
   1 Losowanie Nagrody Głównej Udział biorą zgłoszenia nadesłane od dnia 10.03.2015 do dnia 31.12.2016 10.01.2017 12.01.2017 12.01.2017 01.03.2017

 5. Zasady informowania o wynikach Loterii
  1. 5.1Laureat Nagrody Głównej zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie, na numer podany w zgłoszeniu internetowym, o którym mowa w punkcie 2.4., do dnia 12.01.2017 r. do godz. 18.00. Organizator podejmie 4 próby (po 2 próby w ciągu jednego dnia) nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej w dniu 11.01.2017 r. w godzinach od 7.00 do 18.00. oraz w dniu 12.01.2017 r. w godzinach od 7.00 do 18.00 w odstępach minimum 60 minutowych. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:
  2. a)nie odebranie przez Laureata telefonu w czasie 8 telefonicznych długich sygnałów przerywanych;
  3. b)nie uzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata (krótkie sygnały przerywane);
  4. c)uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata;
  5. d)nie uzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata poza zasięgiem sygnału operatora.
  6. e)nie odebranie przez Laureata telefonu w czasie 8 telefonicznych długich sygnałów przerywanych;
 6. 5.2W trakcie rozmowy telefonicznej Laureat Nagrody Głównej, musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (ulica, numer domu lub/i mieszkania - jeżeli jest, kod pocztowy, miasto). Przed podaniem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), Organizator poinformuje Laureata o osobie i adresie administratora danych (Organizator) i celu przetwarzania danych, którym jest wydanie nagrody w Loterii, przysługującym Uczestnikowi prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych z tym zastrzeżeniem, że ich podanie jest niezbędne do wydania nagrody.
 7. 5.3W przypadku, gdy do dnia 12.01.2017 r. do godziny 18.00 nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego lub Laureat nie wyrazi woli odbioru nagrody, lub odmówi podania danych o których mowa w punkcie 5.2. Regulaminu, Laureat traci prawo do otrzymania nagrody, a Organizator podejmuje próbę kontaktu z Uczestnikiem, znajdującym się na liście rezerwowej laureatów Nagrody Głównej. Jeżeli do dnia 16.01.2017 r. do godz. 18.00 nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, znajdującym się na liście rezerwowej Laureatów albo jeżeli Uczestnik ten nie wyrazi woli odbioru nagrody, lub odmówi podania danych o których mowa w punkcie 5.2. Regulaminu, Uczestnik ten traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 8. 5.4 W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie 5.2. Regulaminu Laureat zostanie poproszony o przedstawienie, osobiście lub za pośrednictwem poczty (w zależności od wyboru Laureata), na adres Organizatora – Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski:
  1. a)Oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego ze zwycięskiego zgłoszenia,
  2. b)Oryginalnego dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego ze zwycięskiego zgłoszenia,
  3. c)Pisemnego oświadczenia Laureata o spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2.2.
 9. 5.5Oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego ze zwycięskiego zgłoszenia, oryginalny dowód zakupu (paragon fiskalny / faktura VAT) Produktu Promocyjnego oraz pisemne oświadczenie Laureata o spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2.2., winno być doręczone (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) Organizatorowi, w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2017 r.
 10. 5.6Jeżeli Laureat nagrody głównej danego stopnia nie przedstawi na żądanie Organizatora, do dnia 23.01.2017 r. oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem Laureata o spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2.2., traci prawo do otrzymania nagrody, a Organizator podejmuje próbę kontaktu z Uczestnikiem, znajdującym się na liście rezerwowej laureatów danego typu nagrody. Kontakt nastąpi dnia 24.01.2017 r. w godzinach od 7.00 do 18.00.

  Jeśli Laureatem nagrody głównej jest uczestnik z listy rezerwowej Laureatów nagrody głównej to nieprzekraczalnym terminem doręczenia oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem Laureata o spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2.2., jest dzień 31.01.2017 r. W przypadku niedostarczenia oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem Laureata o spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2.2., Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością Organizatora.
 11. Wydanie nagród
  1. 6.1Nagroda Główna zostanie przekazana przez Organizatora w terminie i miejscu indywidualnie uzgodnionym z Laureatem Nagrody Głównej, jednakże nie później, niż do dnia 01.03.2017 r.
  2. 6.2Ostateczny termin przekazania Nagrody Głównej w Loterii to 01.03.2017 r.
  3. 6.3W przypadku nieodebrania Nagrody Głównej w terminie, pozostaje ona własnością Organizatora.

 12. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii
  1. 7.1Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie Regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
  2. 7.2Z przebiegu Loterii i przebiegu losowania Nagrody Głównej w ramach Loterii jest sporządzany protokół. Protokół dostępny jest w siedzibie Organizatora do dnia 31.03.2017 w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00.

 13. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń
  1. 8.1Każdemu uczestnikowi Loterii, przysługuje prawo wniesienia reklamacji poprzez osobiste dostarczenie jej do siedziby Organizatora, wysyłkę za pośrednictwem poczty, lub firmy kurierskiej, w czasie od dnia 10.03.2015 roku do dnia 20.02.2017 roku. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data nadania reklamacji (w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej ) lub data doręczenia osobistego do siedziby Organizatora.
  2. 8.2Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki. Reklamacje, wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 24.02.2017 roku (pomimo prawidłowego ich nadania) nie będą rozpatrywane.
  3. 8.3Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Loteria”.
  4. 8.4Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy loterii promocyjnej, a także treść żądania Uczestnika.
  5. 8.5Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni od daty wpływu reklamacji do siedziby Organizatora, jednak nie p-później niż do dnia 27.02.2017 roku.
  6. 8.6Reklamacje Uczestników rozpatruje Komisja, o której mowa w punkcie 7.2.
  7. 8.7Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w ciągu 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 01.03.2017 r. Za datę powiadomienia przyjmuję się datę stempla pocztowego.
  8. 8.8Wszelkie roszczenia z tytułu udziału w Loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 14. Postanowienia końcowe
  1. 9.1Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym regulaminie.
  2. 9.2Pełny tekst regulaminu Loterii dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.konkurs.k2.com.pl i w siedzibie Organizatora w okresie od 10.03.2015 r. do 01.03.2017 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Na pisemne żądanie Uczestnika Regulamin zostanie wysłany pocztą.
  3. 9.3Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą loterią promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
  4. 9.4W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). Zasady przeprowadzania Loterii określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
  5. 9.5Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie, a także inne działania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub operatorów telekomunikacyjnych, za pomocą których Uczestnik przesyła korespondencję do Organizatora. Organizator informuje również, że możliwość dostępu i korzystania ze Strony WWW Loterii uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych (w tym między innymi funkcjonowania połączeń internetowych) między Uczestnikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łączy korzysta Uczestnik, na które Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.
  6. 9.6Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Loterii lub podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
  7. 9.7Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestników loterii promocyjnej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników zgłaszających reklamację jest Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

   Dane są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i wydania nagrody/nagród w Loterii. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez Organizatora postanowień wynikających z Regulaminu Loterii. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Załącznik nr 1.

Wzór logotypu K2 i dopuszczalne wariacje. Dopuszczlane logotypy